Due Papi, un’unica passione: il valore della persona umana Per indicare i giovani nati intorno al 1989 qualcuno ha coniato il termine di “John Paul II generation”[1]. A circa 25 anni di distanza quella generation, ormai adulta, assiste a una canonizzazione che non è azzardato definire storica sia per la rapidità e il consenso pressoché unanime, sia per l’accostamento di due figure epocali nella storia della Chiesa. E’ infatti fuori discussione che entrambi i pontificati, quello di Giovanni XXIII e quello di Giovanni Paolo II, abbiano prodotto profonde trasformazioni nel cattolicesimo di fine …

W ciągu swojego długiego i wspaniałego pontyfikatu, Jan Paweł II wezwał wszystkich chrześcijan do podjęcia zadania ewangelizacji tych wszystkich krajów i środowisk, które z powodu długiego procesu sekularyzacji, nie znają już Chrystusa. Wielu ludzi zaledwie słyszało coś o Jezusie, a jednocześnie nie czują się usatysfakcjonowani ofertami szerzonymi w opinii publicznej. Inni słyszeli lub czytali coś na temat Jego Osoby, jednak tak naprawdę znają Go powierzchownie lub mają o Nim zdeformowane pojęcie. Szczególne wyzwanie okresu historycznego, w którym żyjemy, polega w dużej mierze na tym, aby udał…

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, koniecznej do zbawienia. Jak wskazuje etymologia tego słowa, jest to środek, który łączy z rzeczywistością świętą. Sakrament małżeństwa, to przymierze małżeńskie, przez które kobieta i mężczyzna tworzą ze sobą wspólnotę całego życia. Związek kobiety i mężczyzny to rzeczywistość naturalna, którą Jezus podniósł do rangi sakramentu. „Stwarza” małżeństwo zgoda małżonków, wyrażona podczas ślubu, przez którą małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Słowa przysięgi małżeńskiej to forma sakramentu małżeństwa. Materią tego sakramentu są …

Filozofia, badając przy pomocy rozumu rzeczywistość, ma ważną funkcję w teologii. Funkcja ta jest ze swej natury instrumentalna, bowiem teologia posługuje się nie samym rozumem, ale rozumem oświeconym wiarą. Św. Tomasz z Akwinu mówi, że teologia nie potrzebuje filozofii, ponieważ prawdy objawione, którymi się zajmuje, są ponad jakąkolwiek nauką. Teologia posługuje się filozofią, nie dlatego, ze sama jest niewystarczająca, ale ze względu na ograniczenia naszego intelektu. Pomiędzy poznaniem naturalnym spontanicznym i poznaniem filozoficznym istnieje (powinna istnieć!) kontynuacja. Filozofia udo…

Teologia to nauka, która pozwala rozumowi osoby wierzącej, oświetlonemu przez wiarę, zrozumieć lepiej prawdy objawione i ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia. Fides quaerens intellectum (św. Anzelm) – na tym polega działalność teologiczna. Chodzi o wiarę szukającą zrozumienia nie tylko z ciekawości, lecz z miłości i szacunku do prawdy. Nie chodzi o dyskusje nad prawdami wiary, ale o szukanie racji, dlaczego wiara jest jaka jest. Jednak subiektywne niezrozumienie jakiejś prawdy wiary nie powinno nigdy powodować poddawania jej w wątpliwość. Wiara ma swój wymiar intelektualny. Teologia jest j…

Odpowiedzią człowieka na objawiającego się Boga jest wiara. Wiara w sensie obiektywnym odnosi się do treści Objawienia lub inaczej do prawd, które dał nam poznać Bóg dla naszego zbawienia, i które Kościół chroni i interpretuje. Subiektywnie, dla osoby wierzącej wiara jest przyjęciem Objawienia i życiem według woli Bożej. Wiara to sposób poznania, to przyjęcie pewnej prawdy ze względu na autorytet mówiącego. W życiu często się nią posługujemy: wierzymy, że przyjedzie tramwaj, bo tak jest napisane w rozkładzie jazdy; wierzymy, że prezydent USA spotkał się z naszym, bo tak podały media; wierzymy…

Religia chrześcijańska to religia objawiona. Zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Boga. Nie jest wynikiem inicjatyw i przemyśleń ludzi. Nazywamy objawieniem naturalnym objawienie się Boga poprzez stworzenie. Człowiek może je poznać używając swojego rozumu. Bóg objawia się też w sumieniu, gdzie daje słyszeć swój głos każdemu człowiekowi, dając rozróżnić co jest dobre a co złe. Bóg przemawia także poprzez wydarzenia życia codziennego, znaki czasu. Jednak wszystkie te rodzaje objawienia naturalnego znajdują swój szczyt i pełnię w Objawieniu zawartym w Starym i Nowym Testamencie. To Objawienie p…