Komunikacja, zarządzanie i dobry humor Ze względu na to, że tytuł mojego wystąpienia składa się z trzech pojęć: komunikacja, zarządzanie, dobry humor – naturalną koleją rzeczy wypada mi scharakteryzować każde z nich. Pojęcie komunikacji ma różne znaczenia, z których podkreślę jedno: komunikacja to relacja osób lub podmiotów, mająca swój przedmiot i cel. W naszym przypadku podmiotami są instytucja, która jest nadawcą pewnego przekazu, oraz jego odbiorcy. Podmiotami relacji mogą być tylko osoby, choć czasem posługują się w kontaktach narzędziami. Jaki jest przedmiot relacji? Odpowiedź jest ni…

Wykład wygłoszony na początku 2015 roku przez Jill Abramson, która w latach 1997 - 2014 była redaktor naczelną The New York Times. Jak wiecie będę mówiła o znaczeniu narracji i opisie historii przypadku w dziennikarstwie. Zacznę, cofając się w czasie. Lata czterdzieste w Anglii: na nabrzeżu w Londynie zbierają się tłumy, czekając na statki, które wiozą kolejną część "Magazynu osobliwości" Charlesa Dickensa. Ludzie chcą wiedzieć, co stanie się z małą Nell, bohaterką powieści. Zapytacie może, a co to ma wspólnego z dziennikarstwem? Otóż ta sytuacja ukazuje bardzo ludzkie pragnienie, które wszy…

Komunikacja instytucji Kościoła Kościół to instytucja boska i ludzka jednocześnie, która jest depozytariuszem prawdy przekazanej jej przez samego Chrystusa. Głosi ową prawdę po całej ziemi i wraz z upływem czasu rozwinęła różne sposoby docierania z nią do ludzi. Komunikacja instytucji Kościoła nie była nigdy celem samym w sobie. W Kościele chodzi zawsze o to, by dać poznać Chrystusa. Podobnie dzieje się w innych instytucjach. Komunikacja to środek, aby dać poznać tożsamość danej instytucji, jej wartości, a nie ją samą jako cel. Komunikacja instytucji Kościoła służy zatem treściom, jakie otrzym…

Cechy komunikacji instytucji Wśród cech komunikacji należy podkreślić następujące: 1) Komunikacja jest związana z marketingiem, reklamą i public relations, sama sięga jednak głębiej niż każda z tych dziedzin, ponieważ ma na celu przekazanie osobowości instytucji oraz wartości, na których się ona opiera. 2) Komunikacja ma charakter dialogu, szuka bowiem nawiązania relacji z członkami społeczeństwa, w którym istnieje, zarówno konkretnymi osobami jak i innymi instytucjami, przyczyniając się poprzez realizację swoich celów do dobra wspólnego. 3) Nie można oddzielić sposobu komunikacji od tożsa…

Pojęcia związane z komunikacją zinstytucjonalizowaną Trzeba odróżnić komunikację zinstytucjonalizowaną od public relations, marketingu i reklamy. Marketing bada rynek, aby tworzyć produkty i usługi, które zaspokoją potrzeby klientów, organizuje dystrybucję i komunikację tak, aby spowodować wzrost sprzedaży i zadowolić konsumentów. Reklama to działania polegające na tym, że określona instytucja w zamian za środki ekonomiczne zamieszcza informację w którymś z mediów w celu przekonania docelowej grupy odbiorców. Public relations natomiast to zarządzanie komunikacją pomiędzy daną organizacją a gr…

Komunikację zinstytucjonalizowaną można zdefiniować jako komunikację zorganizowaną przez jakąś instytucję lub jej przedstawicieli, skierowaną do określonych osób lub grup społecznych. Jej celem jest relacja o konkretnej jakości pomiędzy daną instytucją a publicznością, z która tę relację nawiązuje. Cechą komunikacji zinstytucjonalizowanej jest to, że jest znana publicznie oraz że posiada charakterystykę odpowiadającą jej celom i działalności. Komunikacja zinstytucjonalizowana w historii Komunikacja zinstytucjonalizowana istnieje odkąd istnieją instytucje, odkąd tylko człowiek zaczął się orga…

We Włoszech odbyło się referendum na temat sztucznego zapłodnienia. 74,5% Włochów nie poszło głosować. Trudno powiedzieć, ile osób postąpiło tak, bo jest im obojętne, co stanie się z prawem w tej sprawie, która dotyczy bezpośrednio zaledwie kilkudziesięciu tysięcy obywateli, ilu wybrało bierność wobec kwestii tak złożonej pod względem naukowym i moralnym. Niełatwo określić, ilu Włochów nie poszło głosować, bo podjęli dojrzałą, wolną decyzję, że będą chronić życie. W każdym razie promotorzy referendum, zwolennicy liberalizacji obowiązującego prawa, uznali powyższe wyniki za klęskę, która wymaga…

Przekazywanie wiary to temat znany już od początków chrześcijaństwa, czyli obecny w historii od dwóch tysięcy lat. Chrześcijanie od zawsze byli świadomi, że mają do przekazania ważne treści, które zostały im objawione i które warto komunikować innym. Jest to także temat jak najbardziej aktualny. Począwszy od Pawła VI, kolejni papieże nie przestają podkreślać konieczności polepszania form mówienia o wierze w środkach masowego przekazu. Kwestia ta pojawia się często w kontekście tzw. nowej ewangelizacji. Ewangelizacja jest nowa, ponieważ odnosi się do kultur, które już były w przeszłości ewangel…