Objawienie

Teologia -

Religia chrześcijańska to religia objawiona. Zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Boga. Nie jest wynikiem inicjatyw i przemyśleń ludzi.

Nazywamy objawieniem naturalnym objawienie się Boga poprzez stworzenie. Człowiek może je poznać używając swojego rozumu. Bóg objawia się też w sumieniu, gdzie daje słyszeć swój głos każdemu człowiekowi, dając rozróżnić co jest dobre a co złe. Bóg przemawia także poprzez wydarzenia życia codziennego, znaki czasu.

Jednak wszystkie te rodzaje objawienia naturalnego znajdują swój szczyt i pełnię w Objawieniu zawartym w Starym i Nowym Testamencie. To Objawienie pozwala poznać łatwo, szybko i bez domieszki błędu głos Boga. To Objawienie nadprzyrodzone.

Cechy Objawienia:

1) Objawienie jest samoobjawieniem się Boga. Bóg daje nam poznać swoje życie w Trójcy Świętej, że jest Bogiem żywym, Bogiem Patriarchów i Proroków, Ojcem Jezusa Chrystusa. Bóg objawia się, bo chce się objawić. Nie ma takiej konieczności. Objawienie ujawnia nam też istnienie tajemnic, zawiera część tajemniczą, ma swoje gra

nice, przed którymi trzeba schylić głowę. Skończoność naszego rozumu nie może objąć nieskończoności Bytu Boga.

2) Objawienie w Nowym Testamencie zaczyna być nazywane Słowem Bożym. Słowo Boże jest w najwyższym stopniu spójne i precyzyjne, ale niekoniecznie zrozumiałe od razu. Rozmówcami słów Boga są ludzie. Słowo Boże (o ile jest słuchane) rodzi nową relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem: pakt lub inaczej przymierze. Według zasad przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem Bóg zobowiązuje się chronić i uświęcać ten lud i uczynić go ludem mesjańskim. Izrael natomiast zobowiązuje się odrzucić bałwochwalstwo i służyć Bogu jedynemu i żywemu oraz być ludem świętym, który będzie światłem dla innych narodów.

3) Objawienie dokonywało się w historii, tzn. na przestrzeni czasu. Jednocześnie jest niezależne od historii. Historia sama w sobie nie ma wartości objawiającej bezpośrednio Boga.

Bóg objawiał się w historii nie tylko słowami, ale też poprzez działanie, czyny, gesty. Dlatego Biblia jest książką historyczną, choć zawiera więcej niż historię powszechną.

Objawienia nie należy rozumieć jako jakiejś wiedzy okultystycznej, którą tylko niektórzy wtajemniczeni mogą poznać, ani jako wiedzy, która dzieli ludzkość na mądrych i ignorantów, ani jako wierzenia, które prowadzi do fanatyzmu i niezrozumienia reszty ludzi. Prorocy zawsze byli narzędziami, które przekazywały Objawienie wszystkim.

4) Objawienie ma cel zbawczy, tzn. uwolnienie człowieka od grzechu i danie mu życia w łasce. Celem nie jest zatem podwyższenie wiedzy na różne tematy.

5) Objawienie jest darem.

Pełnia Objawienia dokonała się w Chrystusie, poprzez Jego słowa, czyny, znaki i cuda, w końcu poprzez Zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.

Wiara chrześcijańska nie akceptuje "objawień", które mają na celu kontynuację lub korektę Objawienia (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 67).

Pełnia Objawienia w Chrystusie, staje się dla nas obecna w Kościele i poprzez Kościół. Kościół istnieje dzięki Objawieniu a Objawienie dociera do nas za pośrednictwem Kościoła.

Objawienie zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Zbiór prawd objawionych to depozyt wiary. Depozytu wiary strzeże Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli Magisterium Kościoła.