Fryderyk Chopin 2010

Muzyka -

Kapelusze z głów, panowie! Oto geniusz!

Robert Schumann

Sztuka pianistyczna Fryderyka Chopina była przejawem doskonałego zespolenia artyzmu
i techniki. Twórczość kompozytorska artysty obejmująca większość gatunków muzyki fortepianowej wywarła ogromny wpływ na rozwój faktury1. Świadczy o tym fakt, że pianiści dzielą dziś niekiedy historię muzyki na dwa okresy – przedchopinowski i pochopinowski2. Pamięć o Fryderyku Chopinie jest ciągle żywa. Jego dzieła są wykonywane na wszystkich kontynentach, współcześni pianiści stawiają sobie za punkt honoru posiadanie w repertuarze utworów artysty, organizowane są festiwale oraz konkursy promujące muzykę polskiego kompozytora. Powstają instytuty imienia artysty, tworzone są normy prawne chroniące dziedzictwo Fryderyka Chopina oraz jego wizerunek.

Aktualnym wydarzeniem na skalę światową jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina odbywający się w Polsce. W tym roku w dniach 2-23 październiku odbędzie się już jego XVI edycja. Konkurs w doskonały sposób wpisuje się w obchody dwusetnej rocznicy urodzin F. Chopina. Większość instytucji zaplanowała na rok 2010 specjalne koncerty, podczas których wybitni wykonawcy będą przybliżać słuchaczom twórczość i osobę polskiego kompozytora okresu romantyzmu. Jak podkreśla bowiem W. Dąbrowski, "Chopin nie tylko przez swoje dzieło, ale poprzez fakt, że był niezwykłą indywidualnością być może najpiękniejszej epoki kultury, jaką była epoka romantyzmu, stał się wartością promieniującą i promieniującą w sposób niezwykły. Można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem kulturowym (…)”3.

Należy podkreślić, że treść obchodów roku chopinowskiego uwzględnienia różne aspekty działalności twórczej4. Obok koncertów w największych salach koncertowych całego świata z udziałem najwybitniejszych współczesnych pianistów (Daniel Barenboim, Garrick Ohlsson, Dang Thai Son, Piotr Anderszewski, Evgeny Kissin, Yundi Li) i recitali plenerowych będzie można m.in. obejrzeć liczne wystawy poświęcone życiu i twórczości F. Chopina (Chopin: the romantic refugee w British Library), programy artystyczne z pogranicza muzyki i sztuk wizualnych (Chopin na City of London Festival) oraz balet nawiązujący do losów i przeżyć wielkiego polskiego romantyka. Należy jednak zauważyć, że nie tylko wielkie i dysponujące znacznymi funduszami instytucje uczestniczą w obchodach rocznicy urodzin F. Chopina. Również kameralne instytucje kulturalne w sposób szczególny traktują dorobek artystyczny i życie polskiego kompozytora, oferując w swoim repertuarze dzieła związane pośrednio lub bezpośrednio z sylwetką twórczą wielkiego romantyka. Fryderyk Chopin pozostaje zatem wielkim twórcą, który transponując narodowe walory muzyki na różne formy i gatunki uczynił je trwałą wartością dla całej ludzkości5. Wydaje się, że jako spadkobiercy tego dziedzictwa kulturowego powinniśmy się włączyć w obchody roku chopinowskiego i z uwagą śledzić wydarzenia artystyczne proponowane w naszym środowisku. Z jednej strony będziemy mogli wzbogacić się wewnętrznie poprzez obcowanie ze Sztuką, a z drugiej wyrazić poparcie dla słusznych inicjatyw kulturalnych.

J.B.

1 Por. przykładowo Etiudę E – dur op. 10 nr 3, http://www.youtube.com/watch?v=P-idMTyc0AY.
2 M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001, s. 496, 510-511.
3 Waldemar Dąbrowski, Przewodniczący Komitetu Obchodów CHOPIN 2010, http://chopin2010.pl/pl/events/conversations/id/28.
4 Wydarzenia towarzyszące obchodom roku jubileuszowego można śledzić na stronie http://chopin2010.pl/pl.
5 M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001, s. 511.

Źródło ilustracji: www.synergie.zp.pl