Czy jesteś otwarty na rzeczywistość? - test

Filozofia -

Zaznacz przy każdym zdaniu „tak” lub „nie” w zależności od tego, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Rozwiąż test i sprawdź, w jakim stopniu otwarty jesteś na rzeczywistość.

1) Prawda to subiektywny osąd o rzeczywistości.

2) Poznawanie prawdy to dostosowanie rozumienia do rzeczy.

3) Człowiek jest tym bardziej niezależny im bardziej poddaje wszystko w wątpliwość.

4) Poznanie ma na celu uzyskanie pewności.

5) Poprawna postawa krytyczna oznacza posiadanie dobrych kryteriów oceny.

6) Dobre kryteria oceny to te, którymi kieruje się demokratyczna większość.

7) Immanentyzm antropologiczny (pierwszeństwo myśli nad bytem) neguje transcendencję naszego poznania.

8) Rozum i wiara wzajemnie się wykluczają.

9) Twierdzenie, że prawda ma podstawy metafizyczne to autorytaryzm.

10) Rozumienie to niematerialna forma przyjęcia rzeczywistości.

11) Prawda zawsze jest ewidentna. Jeśli coś nie jest ewidentne nie jest prawdą.

12)Poznanie zmysłowe podlega błędom, więc nie powinno być brane pod uwagę w procesie poznania rzeczywistości.

13) O prawdzie powinno się mówić w trybie oznajmującym.

14)Szacunek wobec rozmówcy wymaga, aby mówić o prawdzie w formie osobistych opinii.

15) W poznaniu intelektualnym dokonuje się osąd i przylgnięcie do rzeczy.

16) Istnieje ścisły związek pomiędzy poznaniem zmysłowym i intelektualnym.

17)Do poznania rzeczywistości wystarczy poznanie zmysłowe, na przykład audio – wizualne.

18) Żadna prawda nie jest do końca pewna.

19) W prawym poznaniu rzeczywistości pomaga prawe życie.

20) Człowiek ma naturalną skłonność do poznania prawdy.

Poprawne odpowiedzi znajdują się na kolejnej stronie.

1) Nie. Aby była prawdą, musi być obiektywnym odbiorem rzeczywistości.

2) Tak.

3) Nie. Nie można przyjmować rzeczy bezkrytycznie, ale nie można poddawać wszystkiego w wątpliwość, bo dochodzi się do absurdu. Wtedy należałoby poddać w wątpliwość także własny osąd.

4) Nie. Poznanie ma na celu dojście do prawdy. Owszem dojście do prawdy daje w konsekwencji poczucie pewności.

5) Tak.

6) Nie. Większość też może się mylić. Często większość mówi to, co chcą osoby mające wpływ na opinię publiczną, a to przeważnie mała grupa.

7) Tak. W realnym poznaniu pierwszeństwo ma byt, czyli realnie istniejąca rzeczywistość.

8) Nie. Wiara to przyjęcie rozumem pewnej prawdy na podstawie jakiegoś autorytetu. Wiarą posługujemy się ciągle (wierzymy co mówią książki, media, otoczenie itd.). Na przykład kiedy uczymy się fizyki wierzymy w to, co mówią naukowcy zajmujący się tą dziedziną. Wiara nadprzyrodzona to przyjęcie prawdy o Bogu (Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła) na podstawie autorytetu Boga. Poznanie przez wiarę jest najpewniejsze. Poznanie naukowe jest mniej pewne (naukowcy co jakiś czas zmieniają swoje teorie) i ograniczone, ponieważ dotyczy tylko prawd naturalnych. Jest zarazem konieczne, ponieważ Objawienie nie zawiera treści będących przedmiotem nauk szczegółowych. Z kolei nauki szczegółowe nie dają odpowiedzi na pytania o sens, źródło i cel życia, itd. Całość informacji o rzeczywistości jest możliwa tylko przy współpracy wszystkich nauk, w tym filozofii i teologii.

9) Nie. Autorytaryzmem jest temu zaprzeczać.

10) Tak.

11) Nie. Są prawdy, które wymagają użycia rozumu.

12) Nie. Owszem poznanie zmysłowe subiektywnie może być błędne, ale to niezbędny etap w poznaniu rzeczywistości; zapewnia kontakt z rzeczywistością.

13) Tak.

14) Nie. Dużo rzeczy – właściwie większość – podlega opinii, ale są też prawdy absolutne i o nich należy mówić w trybie oznajmującym.

15) Tak.

16) Tak.

17) Nie. Etapy poznania są dwa: zmysłowy i intelektualny. Oba są niezbędne.

18) Nie. Takie twierdzenie prowadzi do relatywizmu.

19) Tak. W praktyce częstą przeszkodą w przyjęciu prawdy jest nieuporządkowane życie, które, aby być w zgodzie ze sobą samym, należałoby wtedy zmienić.

20) Tak. Mamy to w naszej naturze. To jeden z aspektów prawa naturalnego.